Voorwaarden

Op deze website vind je meerdaagse workshops en (korte) fotoreizen die door Photothema of Fotowandelaars worden georganiseerd in eigen beheer én fotoreizen die in samenwerking met Aladin Travel worden georganiseerd. De reizen in eigen beheer vallen onder STO-Garant. De reizen in samenwerking met Aladin Travel vallen onder het GGTO-garantiefonds. Bij iedere reis vind je duidelijk terug welke voorwaarden van toepassing zijn. Voor de eendaagse workshops zijn afwijkende voorwaarden van toepassing.

Je kunt de voorwaarden ook terugvinden op de eigen websites van Fotowandelaars en Photothema.

Geen voucher maar je geld terug als een reis niet doorgaat of wordt verzet

Je kunt ervoor kiezen om de gehele reissom terug te krijgen als wij een reis vanwege overmacht moeten annuleren. De reis doorschuiven naar een later tijdschip of een andere reis boeken mag altijd, maar hoeft niet.
Let op: als je zelf een reis annuleert, gelden de annuleringsvoorwaarden op deze pagina.

 

  1. Voorwaarden fotoreizen van Photothema en Fotowandelaars in eigen beheer | STO Garant

  2. Voorwaarden fotoreizen ism Aladin Travel | GGTO Garantiefonds

  3. Boeken, annuleren of verzetten van eendaagse workshops

Voorwaarden Fotoreizigers Fotoreizen

Voorwaarden fotoreizen met STO-garantie

Deze voorwaarden gelden voor alle meerdaagse workshops en korte fotoreizen die door Photothema of Fotowandelaars (hierna te noemen: de reisorganisator) in eigen beheer georganiseerd worden. Bij boeking ontvang je van de reisorganisatie altijd de bijbehorende reisvoorwaarden. Heb je er vragen over, aarzel dan niet om die te stellen!

Reisbeschrijving/programma

De fotoreis wordt gepubliceerd op de website fotoreizigers.nl (hierna te noemen: de website). De beschrijving op de website bevat o.a. route, programma, hotels, activiteiten, aanvullende voorwaarden en prijzen.

Aanmelding en boeking

Aanmelding voor een fotoreis geschiedt via het betreffende formulier op de website. De deelnemer is verplicht het formulier naar waarheid in te vullen en relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis bij aanmelding kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld ziekte, handicaps, allergieën, algehele conditie etc.
De deelnemer ontvangt na aanmelding de boekingsbevestiging/factuur (hierna te noemen: boekingsbevestiging) waarop staan vermeld: de gegevens van de deelnemer, de fotoreis, de annuleringskosten, de link naar fotoreisbeschrijving op de website en de betalingsgegevens (aanbetaling, restantbetaling en uiterste betaaldata). De deelnemer is verplicht de gegevens op de boekingsbevestiging op juistheid te controleren en bij onjuiste gegevens dit onverwijld aan de reisorganisatie door te geven.

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maken zowel Fotowandelaars als Photothema gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina. Alle informatie over STO Garant vind je op www.sto-garant.nl.
Bij elk (reis)aanbod op deze website lees je of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling lees je wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. Je vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant.

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op je boeking, dan betaal je de reissom niet aan de reisorganisatie, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan de reisorganisatie. Mocht de reisorganisatie voor het einde van je boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Meer informatie vind je op de website van STO Garant.

Betalingsprocedure

De boeking van deelnemer is definitief en bindend na het voldoen van de (aan)betaling zoals vermeld op de boekingsbevestiging. Door het voldoen van de (aan)betaling accordeert de deelnemer de gegevens op de boekingsbevestiging. De (aan)betaling dient binnen 5 dagen na de factuurdatum van de boekingsbevestiging te zijn ontvangen op de hierboven genoemde Escrow-rekening. De uiterste betaaldatum van de eventuele restantbetaling staat vermeld op de boekingsbevestiging Indien de aanbetaling/betaling niet tijdig ontvangen wordt, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om deelnemer uit te sluiten van de fotoreis. Indien de restantbetaling niet tijdig ontvangen wordt, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om na sommatie deelnemer uit te sluiten van de fotoreis en de annuleringskosten in rekening te brengen aan deelnemer.

Garant vertrek

Iedere fotoreis heeft een minimum en maximum aantal deelnemers. Zodra het minimum aantal deelnemers geboekt heeft, gaat de reis door (“garant vertrek”) en zal de deelnemer door reisorganisator daarvan per email op de hoogte worden gesteld.
De uiterste datum van garantvertrekstelling is standaard 8 weken voor vertrek, maar kan afwijken als bijvoorbeeld reserveringsbeperkingen daartoe aanleiding geven.

Indien de reis niet doorgaat door te weinig deelnemers, dan zal de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht per e-mail. Eventuele gedane betaling worden in dat geval gerestitueerd minus de boekingskosten en de bijdrage voor het garantiefonds, zoals vermeld op de boekingsbevestiging.

Verplichtingen deelnemer

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisleider of dienstverlener(s) ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. De deelnemer is aansprakelijk voor schade en/of kosten, veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting. Roken is niet toegestaan tijdens alle fotoreizen gedurende het transport en het verblijf.
Deelnemer dient de lokale gebruiken/cultuur en gedrag- en kledingvoorschriften te respecteren op basis van de informatie en aanwijzingen van de reisleiders. Bij het herhaaldelijk niet naleven van de aanwijzingen door deelnemer zijn reisleiders bevoegd tot het uitsluiten van de deelnemer van verdere deelname. Eventuele kosten voor afwijkend vervoer, afwijkende accommodatie etc. voor deze deelnemer zijn voor rekening van de deelnemer.
De deelnemer wordt door de reisorganisatie op de hoogte gebracht van bepalingen inzake reisdocumenten. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een (geldig) document, komen alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de deelnemer zelf.
De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reisbagage-, reisongevallen- en ziektekostenverzekering. Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen.

Klachten

Eventuele klachten, die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de betrokken dienstverlener en bij de reisleider, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en overduidelijk afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient de deelnemer onverwijld telefonisch contact op te nemen met de reisorganisator (communicatiekosten worden vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden hoeven worden gemaakt of dat de klacht ongegrond is).
De correctheid van de uitvoering van de fotoreis is mede te beoordelen naar de plaats en omstandigheden waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

Prijswijzigingen

Bij wijzigingen van prijzen, geldkoersen, toeslagen of belastingen behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de prijs voor deelname aan de fotoreis, waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de deelnemer o.v.v. de reden(en) van de prijswijziging.

Annulering door de deelnemer

Annulering van een fotoreis door de deelnemer dient onverwijld per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan de reisorganisator, waarbij de datum van de e-mail als annuleringsdatum geldt. De annuleringskosten staan vermeld in de bijlage bij de boekingsbevestiging.

Bij annulering tot 8 weken voor aanvang: 15 % annuleringskosten + € 40 administratiekosten (bedrag aanbetaling)
Bij annulering binnen 8-3 weken voor aanvang: 60% annuleringskosten
Bij annulering vanaf 3 weken uur voor aanvang van de workshop of no show: 100% annuleringskosten
Iemand anders – door jou aangedragen – kan je plek in de workshop of reis overnemen; de administratiekosten hiervoor bedragen € 25.

Eventuele aanvullende voorwaarden worden in de boekingsbevestiging vermeld. Meld het annuleren of verzetten per email naar info@photothema.com of lex@fotowandelaars.nl en vermeld annulering + naam van de fotoreis in het onderwerp van de mail.

NB. Een door deelnemer afgesloten annuleringsverzekering, mits een geldige annuleringsreden aanwezig, kan deze kosten vergoeden.

Annulering door de reisorganisator en aansprakelijkheid

De reisorganisator kan zich genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering van een reis verplicht de reisorganisator zich tot onverwijlde kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen aan de deelnemers. Bij annulering van een reis door de reisorganisatie kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de deelnemer, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In annuleringsgevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de deelnemer reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, betalingen, visumkosten, vaccinaties, etc.
De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de deelnemer, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan eigen grove schuld of opzet van de reisorganisator. De aansprakelijkheid voor de in lid 2 van artikel 7:509 *) van het Burgerlijk Wetboek bedoelde schade, kan overeenkomstig dit artikel nooit meer dan driemaal de reissom bedragen. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden dat moeten zijn.

Wijzigingen in het reisprogramma

Lokale omstandigheden en het karakter van een reis kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis kleine dan wel substantiële aanpassingen moeten worden aangebracht in het reisprogramma. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemers zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar alternatieven die de aard van het originele programma zoveel mogelijk intact houden. In geval van wijzigingen worden de deelnemers onverwijld op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen. In beginsel hebben genoemde wijzigingen geen gevolgen voor de reissom, noch zullen deelnemers op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben. De deelnemer kan eventuele wijzigingen (eveneens wijzigingen in reissom) afwijzen, maar slechts dan wanneer er geen redelijk alternatief voorhanden is en de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Bij een afwijzing kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen, waarbij de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op de boekingsbevestiging van toepassing zijn.

Voorwaarden Fotoreizen in samenwerking met Aladin Travel

De fotografen/reisleiders  van Fotowandelaars of Photothema begeleiden de fotoreis. Aladin Travel is de verantwoordelijke reisorganisator, die is aangesloten is bij de Verening van Kleine Reisorganisaties (VvKR) en het garantiefonds GGTO.  Je vult het boekingsformulier in op onze website en wij sturen de boeking door naar onze samenwerkingspartner.  Je ontvangt de factuur via Aladin Travel en betaalt deze direct en zonder tussenkomst van Fotowandelaars of Photothema. Voor de reizen ism Aladin Travel zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Reisbeschrijving/programma

De fotoreis wordt gepubliceerd op de website Fotoreizigers.nl (hierna te noemen: de website). De beschrijving op de website bevat o.a. route, programma, hotels, activiteiten, aanvullende voorwaarden en prijzen.

Optionele aanmelding

Het is voor deelnemers mogelijk om een optie te nemen op deelname aan een fotoreis. De spelregels hiervoor staan vermeld op de website.

Aanmelding, boeking en betaling

Aanmelding voor een fotoreis geschiedt via het betreffende formulier op de website. De deelnemer is verplicht het formulier naar waarheid in te vullen en relevante persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reis bij aanmelding kenbaar te maken, zoals bijvoorbeeld ziekte, handicaps, allergieën, algehele conditie etc.

De deelnemer ontvangt na aanmelding de boekingsbevestiging/factuur (hierna te noemen: boekingsbevestiging) waarop staan vermeld: de gegevens van de deelnemer, de fotoreis, de annuleringskosten, de link naar fotoreisbeschrijving op de website en de betalingsgegevens (aanbetaling, restantbetaling en uiterste betaaldata). De deelnemer is verplicht de gegevens op de boekingsbevestiging op juistheid te controleren en bij onjuiste gegevens dit onverwijld aan reisorganisator door te geven.

De boeking van deelnemer is definitief en bindend na het voldoen van de (aan)betaling zoals vermeld op de boekingsbevestiging. Door het voldoen van de (aan)betaling accordeert de deelnemer de gegevens op de boekingsbevestiging. De (aan)betaling dient binnen 5 dagen na de factuurdatum van de boekingsbevestiging te zijn ontvangen door Aladin Travel. De uiterste betaaldatum van de eventuele restantbetaling staat vermeld op de boekingsbevestiging Indien de aanbetaling/betaling niet tijdig ontvangen wordt door Aladin Travel, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om deelnemer uit te sluiten van de fotoreis. Indien de restantbetaling niet tijdig ontvangen wordt door Aladin Travel, behoudt de reisorganisator zich het recht voor om na sommatie deelnemer uit te sluiten van de fotoreis en de annuleringskosten in rekening te brengen aan deelnemer.

Garant vertrek stelling

Iedere fotoreis heeft een minimum en maximum aantal deelnemers. Zodra het minimum aantal deelnemers geboekt heeft, gaat de reis door (“garant vertrek”) en zal de deelnemer door reisorganisator daarvan per email op de hoogte worden gesteld.

De uiterste datum van garantvertrekstelling voor de fotoreis wordt vermeld op de betreffende pagina op de website. Deze datum is standaard 8 weken voor vertrek, maar kan afwijken als bijvoorbeeld reserveringsbeperkingen daartoe aanleiding geven.

Indien de fotoreis niet doorgaat door te weinig deelnemers, dan zal de deelnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht per e-mail. Eventuele gedane betaling worden in dat geval gerestitueerd minus de boekingskosten, zoals vermeld op de boekingsbevestiging.

Verplichtingen deelnemer

De deelnemer is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisleider of dienstverlener(s) ter bevordering van een goede uitvoering van de reis. De deelnemer is aansprakelijk voor schade en/of kosten, veroorzaakt door het niet nakomen van deze verplichting. Roken is niet toegestaan tijdens alle fotoreizen gedurende het transport en het verblijf.

Deelnemer dient de lokale gebruiken/cultuur en gedrag- en kledingvoorschriften te respecteren op basis van de informatie en aanwijzingen van de reisleiders. Bij het herhaaldelijk niet naleven van de aanwijzingen door deelnemer zijn reisleiders bevoegd tot het uitsluiten van de deelnemer van verdere deelname. Eventuele kosten voor afwijkend vervoer, afwijkende accommodatie etc. voor deze deelnemer zijn voor rekening van de deelnemer.

De deelnemer wordt door reisorganisator dan wel door Fotowandelaars of Photothema op de hoogte  gebracht van bepalingen inzake reisdocumenten. De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige reisdocumenten, zoals paspoort en eventueel vereiste visa. Indien een deelnemer de reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een (geldig) document, komen alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor rekening van de deelnemer zelf.

De deelnemer dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldige reisbagage-, reisongevallen- en ziektekostenverzekering. Het sluiten van een annuleringsverzekering wordt dringend aanbevolen. Desgewenst kan de reisorganisator bemiddelen bij het afsluiten van deze verzekeringen.

Klachten

Eventuele klachten, die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de reisleider en/of de betrokken dienstverlener, zodat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de klacht niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en overduidelijk afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dient de deelnemer onverwijld telefonisch contact op te nemen met Aladin Travel (communicatiekosten worden vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden hoeven worden gemaakt of dat de klacht ongegrond is).

De correctheid van de uitvoering van de fotoreis is mede te beoordelen naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats en omstandigheden waar deze diensten worden verleend en af te wegen naar het bedrag van de reissom.

Prijswijzigingen

Bij wijzigingen van prijzen, geldkoersen, toeslagen of belastingen behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de prijs voor deelname aan de fotoreis, waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 10 dagen voor vertrek mededeling moet worden gedaan aan de deelnemer o.v.v. de reden(en) van de prijswijziging.

Annulering door de deelnemer

Annulering (voor vertrek) van een fotoreis door de deelnemer dient onverwijld per email
kenbaar te worden gemaakt aan de reisorganisator, waarbij de datum van de email als
annuleringsdatum geldt.
De kosten voor de deelnemer van annulering m.b.t. het landarrangement zijn als volgt:
Bij annulering
• tot 8 weken voor vertrek: 15% annuleringskosten + € 25 administratiekosten;
• binnen 8 tot 3 weken voor vertrek: 60% annuleringskosten;
• vanaf 3 weken voor vertrek of no show of tijdens reis: 100% annuleringskosten;

Eventuele afwijkende annuleringskosten worden vermeld op de boekingsbevestiging.
Deelnemer kan een ander persoon aandragen als vervangende deelnemer; de
administratiekosten hiervoor bedragen € 25.

De kosten voor de deelnemer bij annulering m.b.t. vliegtickets zijn voor rekening van de
deelnemer en zijn de bepalingen/voorwaarden van de luchtvaartmaatschappij van
toepassing ongeacht of hij/zij zelf het vliegticket heeft aangeschaft of via de
reisorganisator heeft verkregen.

De reisorganisator zal ten alle tijde haar uiterste best doen om de gevolgen en de kosten
van annulering voor alle betrokkenen zo beperkt mogelijk te houden.

Annulering door de reisorganisator en aansprakelijkheid

De reisorganisator en Fotowandelaars of Photothema kunnen zich genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens de reis. In het geval van annulering van een reis verplicht de reisorganisator zich tot onverwijlde kennisgeving hiervan met opgaaf van redenen aan de deelnemers. Bij annulering van een reis door de reisorganisatie kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de deelnemer, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In annuleringsgevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de deelnemer reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, betalingen, visumkosten, vaccinaties, etc.

De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de deelnemer, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan eigen grove schuld of opzet van de reisorganisator. De aansprakelijkheid voor de in lid 2 van artikel 7:509 *) van het Burgerlijk Wetboek bedoelde schade, kan overeenkomstig dit artikel nooit meer dan driemaal de reissom bedragen. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden dat moeten zijn.

Wijzigingen in het reisprogramma

Lokale omstandigheden en het avontuurlijke karakter van de reis kunnen meebrengen dat voor of tijdens de reis kleine dan wel substantiële aanpassingen moeten worden aangebracht in het reisprogramma. De reisorganisator verplicht zich om eventuele nadelige gevolgen voor de deelnemers zoveel mogelijk te beperken en te zoeken naar alternatieven die de aard van het originele programma zoveel mogelijk intact houden. In geval van wijzigingen worden de deelnemers onverwijld op de hoogte gesteld, met opgaaf van redenen. In beginsel hebben genoemde wijzigingen geen gevolgen voor de reissom, noch zullen deelnemers op die gronden een vordering tot schadevergoeding jegens de reisorganisator hebben. De deelnemer kan eventuele wijzigingen (eveneens wijzigingen in reissom) afwijzen, maar slechts dan wanneer er geen redelijk alternatief voorhanden is en de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt. Bij een afwijzing kan de reisorganisator de reisovereenkomst opzeggen, waarbij de annuleringsvoorwaarden zoals vermeld op de boekingsbevestiging van toepassing zijn.

*) Zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0005290/

Deze voorwaarden zijn bijgewerkt op 24 mei 2023.

Deel dit met je fotovrienden
BEL ME NU
+
Bel mij!